Choose another country or region to see content specific to your location.

RoHS oświadczenie

RoHS oświadczenie

Dyrektywa i regulacje RoHS w UK zostały wprowadzone w życie 1 lipca 2006 roku. Pokrywają: „ograniczenia użycia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.”

RoHS zakazuje wprowadzania nowego sprzętu elektrycznego i electronicznego na rynek Uni Europejskiej, jeśli zawiera wyższy niż uzgodniony poziomy substancji niebezpiecznych.

Substancje niebezpieczne i ich maksymalne dopuszczalne stężenie określone w RoHS zostały wymienione poniżej:

Kadm (Cd) i jego związki < 0.01%
Ołów (Pb) i jego związki < 0.01%
Rtęć i Chrom (Cr6 +) < 0.01%
Bifenylem Polibromowanym (PBB) < 0.01%
Polibromowy Eter Fenylowy (PBDE) < 0.01%

Istnieje kilka wyjątków w stosowaniu w.w. niebezpiecznych substancji w określonych zastosowaniach technicznych, gdzie rozwiązania alternatywne obecnie nie istnieją.

Grupa H. K. Wentworth Limited diałająca pod marką AF International jest w pełni świadoma wymogom stawianym przez dyrektywę RoHS i zobowiązuje się do zapewnienia w pełni zgodnego asortymentu. Wszystkie produkty AF International do stosowania w urządzeniach elektronicznych są w pełni zgodne z RoHs, chyba że ustalono jako wyjątek.

Jako część naszego rozwoju wszystkie nowe produkty są zaprojektowane zgodnie z dyrektywą RoHS. Zostało to również wprowadzone do naszej Polityki Ochrony Środowiska. H. K. Wentworth jako odpowiedzialny producent ciągle przegląda własne norm w celu zapewnienia zgodności wszystkich produktów AF International z istniejącymi i przyszłymi dyrektywami.